skip navigation

Field Location

WINNEBAGO COUNTY COMMUNITY PARK
501 E. SUNNYVIEW RD, OSHKOSH, WI 54901
COMMUNITY PARK DR, OSHKOSH, WI 54901


Contact


Facebook: @OshkoshYouthRugby
Boys' HS Facebook: @OshkoshBoysHSRugby
Girls' HS Facebook: @OshkoshGirlsHSRugby
MS Facebook: @OshkoshMSRugby
Co-ed Tag Facebook: @OshkoshYouthTagRugby
Twitter: @OshYouthRugby
Instagram: OshkoshYouthRugby